การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

รายละเอียด ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์การให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

รายละเอียด ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

รายละเอียด ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

รายละเอียด ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์การให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

รายละเอียด ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

รายละเอียด ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

รายละเอียด ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์การให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

รายละเอียด ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

รายละเอียด ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

รายละเอียด ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์การให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

รายละเอียด ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

รายละเอียด ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

รายละเอียด ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์การให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

รายละเอียด ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

รายละเอียด ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

รายละเอียด ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ ค. ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์การให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

รายละเอียด ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

รายละเอียด ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

รายละเอียด ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์การให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

รายละเอียด ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

รายละเอียด ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

รายละเอียด ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์การให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

รายละเอียด ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

รายละเอียด ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

รายละเอียด ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

รายละเอียด ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

รายละเอียด ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเพิ่มวาระก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

รายละเอียด ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเพิ่มวาระก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

รายละเอียด ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ดาวน์โหลด

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

รายละเอียด ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2556 ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

รายละเอียด ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2556 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ดาวน์โหลด