นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ ต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสมและความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท

เงินปันผลที่บริษัทฯ จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นนับตั้งแต่ปี 2552-2566 มีดังนี้

วันที่
คณะกรรมการมีมติ
วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่
จ่ายเงินปันผล
ประเภท
เงินปันผล
เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
หน่วย วันผลประกอบการ
29/02/67 - - ไม่จ่ายเงินปันผล - บาท 01/01/66-31/12/66
28/02/66 - - ไม่จ่ายเงินปันผล - บาท 01/01/65-31/12/65
24/02/65 - - ไม่จ่ายเงินปันผล - บาท 01/01/64-31/12/64
24/02/64 - - ไม่จ่ายเงินปันผล - บาท 01/01/63-31/12/63
29/04/63 07/05/63 27/05/63 เงินปันผล 0.0155 บาท -
26/02/62 03/05/62 23/05/62 เงินปันผล 0.032 บาท 01/01/61-31/12/61
22/02/61 07/05/61 24/05/61 เงินปันผล 0.03 บาท -
26/04/60 05/05/60 24/05/60 หุ้นปันผล 8:1 หุ้น 01/01/59-31/12/59
26/04/60 05/05/60 24/05/60 เงินปันผล 0.06 บาท 01/01/59-31/12/59
25/02/59 09/05/59 25/05/59 เงินปันผล 0.02 บาท 01/01/58-31/12/58
25/02/59 09/05/59 25/05/59 หุ้นปันผล 10 : 1 หุ้น 01/01/58-31/12/58
25/02/58 30/04/58 26/05/58 เงินปันผล 0.07 บาท 01/01/57-31/12/57
26/02/57 06/05/57 23/05/57 เงินปันผล 0.07 บาท 01/01/56-31/12/56
14/08/56 03/10/56 24/10/56 เงินปันผล 0.03 บาท -
14/08/56 03/10/56 24/10/56 หุ้นปันผล 5 : 1 หุ้น -
26/02/56 02/05/56 23/05/56 เงินปันผล 0.15 บาท 01/01/55-31/12/55
23/02/55 03/05/55 24/05/55 เงินปันผล 0.06 บาท 01/01/54-31/12/54
25/02/54 29/04/54 20/05/54 เงินปันผล 0.04 บาท 01/01/53-31/12/53
25/02/53 23/04/53 19/05/53 เงินปันผล 0.04 บาท 01/01/52-31/12/52