ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน : 1,589,286,363 บาท
หุ้นที่จำหน่าย : หุ้นสามัญ 1,066,595,865 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ : 1 บาท
ลักษณะประกอบธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายหรือให้เช่าอาคารชุด
เลขทะเบียน : 0107545000101
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 2922/200 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ : 0-2308-2020
โทรสาร : 0-2308-2990
เว็บไซต์ : www.charnissara.com

บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำกัด
ทุนจดทะเบียน : 140,000,000 บาท
หุ้นที่จำหน่าย : หุ้นสามัญ 1,400,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ : 100 บาท
ลักษณะประกอบธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
บมจ.ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ : ถือหุ้นร้อยละ 85.35
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 2922/199 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2308-2929
โทรสาร : 0-2308-2204
เว็บไซต์ : www.charnissara.com,
www.sripanwa.com

บริษัท ซี.ไอ.เอ็น. เอสเตท จำกัด
ทุนจดทะเบียน : 250,000,000 บาท
หุ้นที่จำหน่าย : หุ้นสามัญ 2,500,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ : 100 บาท
ลักษณะประกอบธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
บมจ.ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ : ถือหุ้นร้อยละ 59.99
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 2922/199 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2308-2599
โทรสาร : 0-2308-2588
เว็บไซต์ : www.charnissara.com

บริษัท ชาญอิสสระ วิภาพล จำกัด
ทุนจดทะเบียน : 100,000,000 บาท
หุ้นที่จำหน่าย : หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ : 100 บาท
ลักษณะประกอบธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
บมจ.ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ : ถือหุ้นร้อยละ 49.99
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 2922/199 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2308-2016-7
โทรสาร : 0-2308-2018
เว็บไซต์ : www.charnissara.com

บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด
ทุนจดทะเบียน : 420,000,000 บาท
หุ้นที่จำหน่าย : หุ้นสามัญ 4,200,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ : 100 บาท
ลักษณะประกอบธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
บมจ.ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ : ถือหุ้นร้อยละ 49.99
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 2922/196 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2308-2888
โทรสาร : 0-2308-2577
เว็บไซต์ : www.charnissara.com

บริษัท ร่วมอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด
ทุนจดทะเบียน : 560,000,000 บาท
หุ้นที่จำหน่าย : หุ้นสามัญ 5,600,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ : 100 บาท
ลักษณะประกอบธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและประกอบกิจการโรงแรม
บมจ.ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ : ถือหุ้นร้อยละ 49.99
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 2922/196 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2308-2888
โทรสาร : 0-2308-2577
เว็บไซต์ : www.charnissara.com

บริษัท ศรีพันวา แมเนจเมนท์ จำกัด
ทุนจดทะเบียน : 100,000,000 บาท
หุ้นที่จำหน่าย : หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ : 10 บาท
ลักษณะประกอบธุรกิจ : บริหารโรงแรม
บจ.ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ : ถือหุ้นร้อยละ 99.99
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 2922/199 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2308-2929
โทรสาร : 0-2308-2204
เว็บไซต์ : www.charnissara.com
www.sripanwa.com

บริษัท อิสสระ จุนฟา จำกัด
ทุนจดทะเบียน : 920,000,000 บาท
หุ้นที่จำหน่าย : หุ้นสามัญ 9,200,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ : 100 บาท
ลักษณะประกอบธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและประกอบกิจการโรงแรม
บมจ.ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ : ถือหุ้นร้อยละ 86.30
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 2922/198 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2308-2929
โทรสาร : 0-2308-2204
เว็บไซต์ : www.charnissara.com
www.sripanwa.com

บริษัท ชาญอิสสระ รีทแมเนจเมนท์ จำกัด
ทุนจดทะเบียน : 20,000,000 บาท
หุ้นที่จำหน่าย : 2,000,000 หน่วย
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ : 10 บาท
ลักษณะประกอบธุรกิจ : บริษัทจัดการกองทรัสต์
บมจ.ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ : ถือหุ้นร้อยละ 99.99
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 2922/198 ชั้น 10 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2308-2022
โทรสาร : 0-2308-2033

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีซอร์ท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
ทุนจดทะเบียน : 1,757,950,000 บาท
หุ้นที่จำหน่าย : หุ้นสามัญ 17,579,500 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ : 100 บาท
ลักษณะประกอบธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
บจ.ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ : ถือหุ้นร้อยละ 15.989
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 2922/200 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ : 0-2308-2020
โทรสาร : 0-2308-2990

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ บางกอก
ทุนจดทะเบียน : 1,000,000,000 บาท
หน่วยลงทุนที่จำหน่าย : หน่วยลงทุน 100,000,000 หน่วย
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หน่วยละ : 10 บาท
ลักษณะประกอบธุรกิจ : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
บมจ.ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ : ถือหน่วยลงทุนร้อยละ 17.56
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2659-8888
โทรสาร : 0-2659-8869

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โรงแรมศรีพันวา
ทุนจดทะเบียน : 3,097,722,025.60 บาท
หน่วยลงทุนที่จำหน่าย : หน่วยลงทุน 279,064,000 หน่วย
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หน่วยละ : 11.1004 บาท
ลักษณะประกอบธุรกิจ : กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
บจ. ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ : ถือหน่วยทรัสต์ ร้อยละ 0.17
บจ.ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ : ถือหน่วยทรัสต์ ร้อยละ 19.49
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 2922/198 ชั้น 10 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2308-2022
โทรสาร : 0-2308-2033
เว็บไซต์ : www.cireit.com