การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ขนาดไฟล์: 162 KB.

ดาวน์โหลด

จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ

ขนาดไฟล์: 227 KB.

ดาวน์โหลด

ข้อบังคับบริษัท

ขนาดไฟล์: 1.09 MB.

ดาวน์โหลด

หนังสือรับรอง

ขนาดไฟล์: 471 KB.

ดาวน์โหลด

หนังสือบริคณห์สนธิ

ขนาดไฟล์: 33.7 KB.

ดาวน์โหลด

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

ขนาดไฟล์: 447 KB.

ดาวน์โหลด

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ขนาดไฟล์: 600 KB.

ดาวน์โหลด

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

ขนาดไฟล์: 1.68 MB.

ดาวน์โหลด