ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สรุปฐานะการเงิน (พันบาท) 2566 2565 2564
เงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด 297,503 397,050 335,709
สินทรัพย์รวม 12,820,068 11,153,415 10,199,456
หนี้สินรวม 10,204,377 8,132,824 7,797,320
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,615,591 3,020,591 2,402,136


ผลการดำเนินงาน (พันบาท) 2566 2565 2564
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 794,192 1,150,404 1,451,590
รายได้ค่าเช่าและบริการ 81,069 65,010 68,721
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม 947,427 672,338 336,819
รายได้จากการขายสินค้า 65,464 67,851 60,429
รายได้รวม 2,220,755 2,175,502 2,299,095
กำไรขั้นต้น 481,501 430,361 372,409
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (306,208) (256,355) (99,346)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ - ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท (221,508) (199,774) (44,608)


อัตราส่วนต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 2566 2565 2564
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 1.50 1.82 1.38
กำไร - ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทต่อหุ้น (0.21) (0.19) (0.04)


อัตราส่วนทางการเงิน 2566 2565 2564
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ร้อยละ) 2.55 (2.40) (0.95)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) (12.54) (11.73) (2.94)
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (ร้อยละ) 25.50 22.01 19.42
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (ขาดทุน) (ร้อยละ) (13.60) (11.79) (4.32)
อัตราส่วนกำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท (ร้อยละ) (9.85) (9.19) (1.94)
หนี้สินต่อทุน (เท่า) 3.90 2.69 3.25