ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สรุปฐานะการเงิน (พันบาท) 2565 2564 2563
เงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด 397,050 335,709 568,471
สินทรัพย์รวม 11,153,415 10,199,456 10,805,081
หนี้สินรวม 8,132,824 7,797,320 8,367,177
ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,020,591 2,402,136 2,437,904


ผลการดำเนินงาน (พันบาท) 2565 2564 2563
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 1,150,404 1,451,590 649,428
รายได้ค่าเช่าและบริการ 65,010 68,721 77,575
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม 672,338 336,819 455,322
รายได้จากการขายสินค้า 67,851 60,429 60,449
รายได้รวม 2,175,502 2,299,095 1,429,016
กำไรขั้นต้น 430,361 372,409 179,920
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (256,355) (99,346) (386,985)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ - ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท (199,774) (44,608) (328,225)


อัตราส่วนต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 2565 2564 2563
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 1.82 1.38 1.47
กำไร - ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทต่อหุ้น (0.19) (0.04) (0.31)


อัตราส่วนทางการเงิน 2565 2564 2563
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ร้อยละ) (2.40)  (0.95) (3.97)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) (11.73)   (2.94) (18.46)
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (ร้อยละ) 22.01  19.42  14.48
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (ขาดทุน) (ร้อยละ)  (11.79) (4.32) (27.08)
อัตราส่วนกำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท (ร้อยละ)  (9.19) (1.94)  (22.97)
หนี้สินต่อทุน (เท่า) 2.69  3.25  3.43