ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สรุปฐานะการเงิน (พันบาท) 2560 2559 2558
เงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด 282,434 701,708 301,182
สินทรัพย์รวม 7,857,041 7,328,280 6,814,453
หนี้สินรวม 5,332,058 5,039,762 4,787,575
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,524,983 2,288,518 2,026,878


ผลการดำเนินงาน (พันบาท) 2560 2559 2558
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 1,476,721 1,908,355 2,040,687
รายได้ค่าเช่าและบริการ 80,668 79,714 77,932
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม 571,610 530,632 465,737
รายได้รวม 2,317,415 3,087,433 2,743,709
กำไรขั้นต้น 636,604 743,791 864,089
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 44,738 322,796 293,305
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ - ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท 18,630 158,898 131,674


อัตราส่วนต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 2560 2559 2558
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 1.63 1.84 1.84
กำไร - ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทต่อหุ้น 0.02 0.18 0.17


อัตราส่วนทางการเงิน 2560 2559 2558
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ร้อยละ) 0.59 4.56 5.01
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 1.28 11.44 10.19
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (ร้อยละ) 29.90 29.53 33.44
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (ร้อยละ) 1.93 10.46 10.69
อัตราส่วนกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท (ร้อยละ) 0.80 5.15 4.80
หนี้สินต่อทุน (เท่า) 2.11 2.20 2.36