ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สรุปฐานะการเงิน (พันบาท) 2561 2560 2559
เงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด 890,834 282,434 701,708
สินทรัพย์รวม 7,766,660 7,883,816 7,328,280
หนี้สินรวม 4,968,367 5,358,834 5,039,762
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,798,293 2,524,983 2,288,518


ผลการดำเนินงาน (พันบาท) 2561 2560 2559
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 2,068,808 1,476,721 1,908,355
รายได้ค่าเช่าและบริการ 80,086 80,668 79,714
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม 699,329 571,610 530,632
รายได้รวม 3,187,580 2,317,415 3,087,433
กำไรขั้นต้น 695,999 636,604 743,791
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 125,360 44,738 322,796
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ - ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท 82,409 18,630 158,898


อัตราส่วนต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 2561 2560 2559
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 1.65 1.63 1.84
กำไร - ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทต่อหุ้น 0.08 0.02 0.18


อัตราส่วนทางการเงิน 2561 2560 2559
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ร้อยละ) 1.60 0.59 4.56
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 5.13 1.28 11.44
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (ร้อยละ) 24.44 29.90 29.53
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (ร้อยละ) 3.39 1.93 10.46
อัตราส่วนกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท (ร้อยละ) 2.59 0.80 5.15
หนี้สินต่อทุน (เท่า) 1.78 2.12 2.20