ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงิน (พันบาท) 2559 2558 2557
*(ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์รวม 7,328,280 6,814,453 4,884,702
หนี้สินรวม 5,039,762 4,787,575 3,278,331
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,288,518 2,026,878 1,606,371
รายได้จากการขาย ค่าเช่าและบริการ และการประกอบกิจการโรงแรม 2,518,701 2,584,356 1,587,379
รายได้รวม 3,087,433 2,743,709 1,644,007
กำไรขั้นต้น 743,791 864,089 502,329
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 158,898 131,674 *(27,805)


อัตราส่วนทางการเงิน 2559 2558 2557
*(ปรับปรุงใหม่)
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%) 5.15 4.80 *(1.69)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%) 10.92 9.95 *(2.20)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) 4.41 4.30 *0.38
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.20 0.17 *(0.04)
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.185 0.12 0.07
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.20 2.36 2.04
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 1.84 1.84 1.75