ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สรุปฐานะการเงิน (พันบาท) 2563 2562 2561
เงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด 568,471 569,567 890,834
สินทรัพย์รวม 10,805,081 8,680,801 7,766,660
หนี้สินรวม 8,367,177 5,731,793 4,968,367
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,437,904 2,949,008 2,798,293


ผลการดำเนินงาน (พันบาท) 2563 2562 2561
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 649,428 640,273 2,068,808
รายได้ค่าเช่าและบริการ 77,575 80,092 80,086
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม 455,322 678,665 699,329
รายได้จากการขายสินค้า 60,449 6,476 -
รายได้รวม 1,429,016 2,256,364 3,187,580
กำไรขั้นต้น 179,920 158,791 695,999
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (386,985) 188,316 125,360
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ - ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท (328,225) 270,594 82,409


อัตราส่วนต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 2563 2562 2561
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 1.47 1.87 1.65
กำไร - ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทต่อหุ้น (0.31) 0.25 0.08


อัตราส่วนทางการเงิน 2563 2562 2561
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ร้อยละ) (3.97) 2.29 1.60
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) (18.46) 14.43 5013
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (ร้อยละ) 14.48 11.30 24.44
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (ร้อยละ) (27.08) 8.35 3.29
อัตราส่วนกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท (ร้อยละ) (22.97) 11.99 2.59
หนี้สินต่อทุน (เท่า) 3.43 1.94 1.78