ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สรุปฐานะการเงิน (พันบาท) 2564 2563 2562
เงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด 335,709 568,471 569,567
สินทรัพย์รวม 10,199,456 10,805,081 8,680,801
หนี้สินรวม 7,797,320 8,367,177 5,731,793
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,402,136 2,437,904 2,949,008


ผลการดำเนินงาน (พันบาท) 2564 2563 2562
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 1,451,590 649,428 640,273
รายได้ค่าเช่าและบริการ 68,721 77,575 80,092
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม 336,819 455,322 678,665
รายได้จากการขายสินค้า 60,429 60,449 6,476
รายได้รวม 2,299,095 1,429,016 2,256,364
กำไรขั้นต้น 372,409 179,920 158,791
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (99,346) (386,985) 188,316
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ - ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท (44,608) (328,225) 270,594


อัตราส่วนต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 2564 2563 2562
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 1.38 1.47 1.87
กำไร - ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทต่อหุ้น (0.04) (0.31) 0.25


อัตราส่วนทางการเงิน 2564 2563 2562
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ร้อยละ) (0.95) (3.97) 2.29
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) (2.94) (18.46) 14.43
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (ร้อยละ) 19.42 14.48 11.30
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (ร้อยละ) (4.32) (27.08) 8.35
อัตราส่วนกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท (ร้อยละ) (1.94) (22.97) 11.99
หนี้สินต่อทุน (เท่า) 3.25 3.43 1.94