ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน : 1,225,850,537 ล้านบาท
หุ้นที่จำหน่าย : หุ้นสามัญ 889,726,608 ล้านหุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ : 1 บาท
ลักษณะประกอบธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายหรือให้เช่าอาคารชุด
เลขทะเบียน : 0107545000101
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 2922/200 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ : 0-2308-2020
โทรสาร : 0-2308-2990
เว็บไซต์ : www.charnissara.com

บริษัท ชาญอิสสระ วิภาพล จำกัด
ทุนจดทะเบียน : 100 ล้านบาท
หุ้นที่จำหน่าย : หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ : 100 บาท
ลักษณะประกอบธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
บมจ.ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ : ถือหุ้นร้อยละ 50
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 2922/199 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2308-2016-7
โทรสาร : 0-2308-2018
เว็บไซต์ : www.charnissara.com

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน : 1,225,850,537 ล้านบาท
หุ้นที่จำหน่าย : หุ้นสามัญ 889,726,608 ล้านหุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ : 1 บาท
ลักษณะประกอบธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายหรือให้เช่าอาคารชุด
เลขทะเบียน : 0107545000101
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 2922/200 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ : 0-2308-2020
โทรสาร : 0-2308-2990
เว็บไซต์ : www.charnissara.com

บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำกัด
ทุนจดทะเบียน : 140 ล้านบาท
หุ้นที่จำหน่าย : หุ้นสามัญ 1,400,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ : 100 บาท
ลักษณะประกอบธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
บมจ.ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ : ถือหุ้นร้อยละ 85.36
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 2922/199 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2308-2929
โทรสาร : 0-2308-2204
เว็บไซต์ : www.charnissara.com

บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด
ทุนจดทะเบียน : 300 ล้านบาท
หุ้นที่จำหน่าย : หุ้นสามัญ 3,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ : 100 บาท
ลักษณะประกอบธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
บมจ.ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ : ถือหุ้นร้อยละ 50
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 2922/196 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2308-2888
โทรสาร : 0-2308-2577
เว็บไซต์ : www.charnissara.com

บริษัท ซี.ไอ.เอ็น. เอสเตท จำกัด
ทุนจดทะเบียน : 250 ล้านบาท
หุ้นที่จำหน่าย : หุ้นสามัญ 2,500,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ : 100 บาท
ลักษณะประกอบธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
บมจ.ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ : ถือหุ้นร้อยละ 60
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 2922/199 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2308-2599
โทรสาร : 0-2308-2588
เว็บไซต์ : www.charnissara.com

บริษัท ร่วมอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด
ทุนจดทะเบียน : 360 ล้านบาท
หุ้นที่จำหน่าย : หุ้นสามัญ 3,600,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ : 100 บาท
ลักษณะประกอบธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและประกอบกิจการโรงแรม
บมจ.ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ : ถือหุ้นร้อยละ 50
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 2922/196 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2308-2888
โทรสาร : 0-2308-2577
เว็บไซต์ : www.charnissara.com

บริษัท ศรีพันวา แมเนจเมนท์ จำกัด
ทุนจดทะเบียน : 30 ล้านบาท
หุ้นที่จำหน่าย : หุ้นสามัญ 300,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ : 100 บาท
ลักษณะประกอบธุรกิจ : บริหารโรงแรม
บจ.ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ : ถือหุ้นร้อยละ 50
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 2922/199 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2308-2929
โทรสาร : 0-2308-2204
เว็บไซต์ : www.charnissara.com
www.sripanwa.com

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ บางกอก
ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 ล้านบาท
หน่วยลงทุนที่จำหน่าย : หน่วยลงทุน 100,000,000 หน่วย
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หน่วยละ : 10 บาท
ลักษณะประกอบธุรกิจ : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
บจ.ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ : ถือหน่วยลงทุนร้อยละ 33.3
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2659-8888
โทรสาร : 0-2659-8869

บริษัท อิสสระ จุนฟา จำกัด
ทุนจดทะเบียน : 420 ล้านบาท
หุ้นที่จำหน่าย : หุ้นสามัญ 4,200,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ : 100 บาท
ลักษณะประกอบธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและประกอบกิจการโรงแรม
บจ.ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ : ถือหุ้นร้อยละ 70
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 2922/199 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2308-2929
โทรสาร : 0-2308-2204
เว็บไซต์ : www.charnissara.com
www.sripanwa.com

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โรงแรมศรีพันวา
ทุนจดทะเบียน : 3,156,799,874.40 ล้านบาท
หน่วยลงทุนที่จำหน่าย : หน่วยลงทุน 279,064,000 หน่วย
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หน่วยละ : 11.1004 บาท
ลักษณะประกอบธุรกิจ : กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
บจ.ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ : ถือหน่วยลงทุนร้อยละ 10
บจ.ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ : ถือหน่วยลงทุนร้อยละ 20.39
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 2922/155-156 ชั้น 4 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2308-2022
โทรสาร : 0-2308-2022
เว็บไซต์ : www.cireit.com

บริษัท ชาญอิสสระ รีทแมเนจเมนท์ จำกัด
ทุนจดทะเบียน : 10 ล้านบาท
หุ้นที่จำหน่าย : หุ้นสามัญ 100,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ : 100 บาท
ลักษณะประกอบธุรกิจ : บริษัทจัดการกองทรัสต์
บจ.ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ : ถือหุ้นร้อยละ 100
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 2922/155-156 ชั้น 4 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2308-2022
โทรสาร : 0-2308-2022

บริษัท ฮิดะ กริล จำกัด
ทุนจดทะเบียน : 13 ล้านบาท
หุ้นที่จำหน่าย : หุ้นสามัญ 130,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ : 100 บาท
ลักษณะประกอบธุรกิจ : จำหน่ายอาหารสไตล์ญี่ปุ่น
บจ.ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ : ถือหุ้นร้อยละ 36.20
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 2922/62-64 ชั้น 1 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ : 0-2718-1922

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีสอร์ท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
ทุนจดทะเบียน : 1,757.95 ล้านบาท
หุ้นที่จำหน่าย : หุ้นสามัญ 17,579,500 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ : 100 บาท
ลักษณะประกอบธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
บจ.ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ : ถือหุ้นร้อยละ 16
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 2922/200 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ : 0-2308-2020
โทรสาร : 0-2308-2990

นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2009-9999
โทรสาร : 0-2009-9991

ผู้สอบบัญชี
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
(เดิมชื่อ บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด)
โดย นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล ทะเบียนเลขที่ 4498 หรือ
นายณรงค์ พันตาวงษ์ ทะเบียนเลขที่ 3315 หรือ
นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ทะเบียนเลขที่ 5419
เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดาออฟฟิศคอมเพล็กซ์ ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2264-0777 , 0-2661-9190
โทรสาร : 0-2264-0789-90