ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน : 791,999,598 ล้านบาท
หุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว : หุ้นสามัญ 790,871,315 ล้านหุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ : 1 บาท
ลักษณะประกอบธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
เลขทะเบียน : 0107545000101
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 2922/200 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ : 0-2308-2020 โทรสาร : 0-2308-2990
Web site : www.charnissara.co.th
E-mail : [email protected]

บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำกัด
ทุนจดทะเบียน : 140 ล้านบาท
หุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว : หุ้นสามัญ 1 ล้าน 4 แสนหุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ : 100 บาท
ลักษณะประกอบธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
บมจ.ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ : ถือหุ้นร้อยละ 80.04
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 2922/199 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2308-2929 โทรสาร : 0-2308-2204
Web site : www.charnissara.co.th
Web site : www.sripanwa.com

บริษัท ซี.ไอ.เอ็น. เอสเตท จำกัด
ทุนจดทะเบียน : 250 ล้านบาท
หุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว : หุ้นสามัญ 2 ล้าน 5 แสนหุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ : 100 บาท
ลักษณะประกอบธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
บมจ.ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ : ถือหุ้นร้อยละ 60
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 2922/199 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2308-2599 โทรสาร : 0-2308-2588
Web site : www.charnissara.co.th

บริษัท ชาญอิสสระ วิภาพล จำกัด
ทุนจดทะเบียน : 100 ล้านบาท
หุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว : หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ : 100 บาท
ลักษณะประกอบธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
บมจ.ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ : ถือหุ้นร้อยละ 50
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 2922/199 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2308-2016-7 โทรสาร : 0-2308-2018
Web site : www.charnissara.co.th

บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด
ทุนจดทะเบียน : 80 ล้านบาท
หุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว : หุ้นสามัญ 8 แสนหุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ : 100 บาท
ลักษณะประกอบธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
บมจ.ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ : ถือหุ้นร้อยละ 50
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 2922/196 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2308-2888 โทรสาร : 0-2308-2577
Web site : www.charnissara.co.th

บริษัท ร่วมอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด
ทุนจดทะเบียน : 360 ล้านบาท
หุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว : หุ้นสามัญ 3,600,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ : 100 บาท
ลักษณะประกอบธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
บมจ.ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ : ถือหุ้นร้อยละ 50
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 2922/196 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2308-2888 โทรสาร : 0-2308-2577
Web site : www.charnissara.co.th

บริษัท ศรีพันวา แมเนจเมนท์ จำกัด
ทุนจดทะเบียน : 30 ล้านบาท
หุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว : หุ้นสามัญ 3 แสนหุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ : 100 บาท
ลักษณะประกอบธุรกิจ : บริหารโรงแรม
บมจ.ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ : ถือหุ้นร้อยละ 100
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 2922/199 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2308-2929 โทรสาร : 0-2308-2204
Web site : www.charnissara.co.th
Web site : www.sripanwa.com

บริษัท อิสสระ จุนฟา จำกัด
ทุนจดทะเบียน : 420 ล้านบาท
หุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว : หุ้นสามัญ 4.2 ล้านหุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ : 100 บาท
ลักษณะประกอบธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
บมจ.ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ : ถือหุ้นร้อยละ 70
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 2922/199 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2308-2929 โทรสาร : 0-2308-2204
Web site : www.charnissara.co.th
Web site : www.sripanwa.com

บริษัท ชาญอิสสระ รีทแมเนจเมนท์ จำกัด
ทุนจดทะเบียน : 10 ล้านบาท
หุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว : 100,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ : 100 บาท
ลักษณะประกอบธุรกิจ : บริษัทจัดการกองทรัสต์
บมจ.ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ : ถือหุ้นร้อยละ 100
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 2922/155-156 ชั้น 4 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2308-2022 โทรสาร : 0-2308-2022

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีซอร์ท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
ทุนจดทะเบียน : 1,757.95 ล้านบาท
หุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว : หุ้นสามัญ 17,579,500 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ : 100 บาท
ลักษณะประกอบธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
บมจ.ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ : ถือหุ้นร้อยละ 16
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 2922/200 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ : 0-2308-2020 โทรสาร : 0-2308-2990

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ บางกอก
ทุนจดทะเบียน : 1,000 ล้านบาท
หุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว : หน่วยลงทุน 100 ล้านหน่วย
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ : 10 บาท
ลักษณะประกอบธุรกิจ : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
บมจ.ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ : ถือหน่วยลงทุนร้อยละ 33.3
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2659-8888 โทรสาร : 0-2659-8869

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โรงแรมศรีพันวา
ทุนจดทะเบียน : 3,156,799,874.40 บาท
หุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว : หน่วยลงทุน 279,064,000 หน่วย
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ : 11.3121 บาท
ลักษณะประกอบธุรกิจ : กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
บมจ.ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ : ถือหน่วยลงทุนร้อยละ 10
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 2922/155-156 ชั้น 4 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2308-2022 โทรสาร : 0-2308-2022
Web site : www.cireit.com

บริษัท ฮิดะ กริล จำกัด
ทุนจดทะเบียน : 13 ล้านบาท
หุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว : หุ้นสามัญ 130,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ : 100 บาท
ลักษณะประกอบธุรกิจ : จำหน่ายอาหาร สไตล์ญี่ปุ่น
บมจ.ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ : ถือหุ้นร้อยละ 36.20
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 2922/62-64 ชั้น 1 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ : 0-2718-1922

นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2099-9999
โทรสาร : 0-2009-9991
ผู้สอบบัญชี : บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด)
โดย นาย ณรงค์ พันตาวงษ์ ทะเบียนเลขที่ 3315 หรือ
นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ
นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล ทะเบียนเลขที่ 4498
เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดาออฟฟิศคอมเพล็กซ์
ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2264-0777, 0-2661-9190 โทรสาร : 0-2264-0789-90