ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน : 1,485,342,842 บาท
หุ้นที่จำหน่าย : หุ้นสามัญ 1,066,595,865 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ : 1 บาท
ลักษณะประกอบธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายหรือให้เช่าอาคารชุด
เลขทะเบียน : 0107545000101
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 2922/200 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ : 0-2308-2020
โทรสาร : 0-2308-2990
Website : www.charnissara.com
E-mail : songkran@charnissara.com

บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำกัด
ทุนจดทะเบียน : 140,000,000 บาท
หุ้นที่จำหน่าย : หุ้นสามัญ 1,400,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ : 100 บาท
ลักษณะประกอบธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
บมจ.ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ : ถือหุ้นร้อยละ 85.36
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 2922/199 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2308-2929
โทรสาร : 0-2308-2204
เว็บไซต์ : www.charnissara.com,
www.sripanwa.com

บริษัท ซี.ไอ.เอ็น. เอสเตท จำกัด
ทุนจดทะเบียน : 250,000,000 บาท
หุ้นที่จำหน่าย : หุ้นสามัญ 2,500,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ : 100 บาท
ลักษณะประกอบธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
บมจ.ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ : ถือหุ้นร้อยละ 59.99
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 2922/199 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2308-2599
โทรสาร : 0-2308-2588
เว็บไซต์ : www.charnissara.com

บริษัท ชาญอิสสระ วิภาพล จำกัด
ทุนจดทะเบียน : 100,000,000 บาท
หุ้นที่จำหน่าย : หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ : 100 บาท
ลักษณะประกอบธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
บมจ.ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ : ถือหุ้นร้อยละ 49.99
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 2922/199 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2308-2016-7
โทรสาร : 0-2308-2018
เว็บไซต์ : www.charnissara.com

บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด
ทุนจดทะเบียน : 300,000,000 บาท
หุ้นที่จำหน่าย : หุ้นสามัญ 3,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ : 100 บาท
ลักษณะประกอบธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
บมจ.ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ : ถือหุ้นร้อยละ 49.99
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 2922/196 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2308-2888
โทรสาร : 0-2308-2577
เว็บไซต์ : www.charnissara.com

บริษัท ร่วมอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด
ทุนจดทะเบียน : 360,000,000 บาท
หุ้นที่จำหน่าย : หุ้นสามัญ 3,600,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ : 100 บาท
ลักษณะประกอบธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและประกอบกิจการโรงแรม
บมจ.ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ : ถือหุ้นร้อยละ 49.99
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 2922/196 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2308-2888
โทรสาร : 0-2308-2577
เว็บไซต์ : www.charnissara.com

บริษัท ศรีพันวา แมเนจเมนท์ จำกัด
ทุนจดทะเบียน : 100,000,000 บาท
หุ้นที่จำหน่าย : หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ : 10 บาท
ลักษณะประกอบธุรกิจ : บริหารโรงแรม
บจ.ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ : ถือหุ้นร้อยละ 99.99
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 2922/199 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2308-2929
โทรสาร : 0-2308-2204
เว็บไซต์ : www.charnissara.com
www.sripanwa.com

บริษัท อิสสระ จุนฟา จำกัด
ทุนจดทะเบียน : 920,000,000 บาท
หุ้นที่จำหน่าย : หุ้นสามัญ 9,200,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ : 100 บาท
ลักษณะประกอบธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและประกอบกิจการโรงแรม
บจ.ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ : ถือหุ้นร้อยละ 82
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 2922/198 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2308-2929
โทรสาร : 0-2308-2204
เว็บไซต์ : www.charnissara.com
www.sripanwa.com

บริษัท ชาญอิสสระ รีทแมเนจเมนท์ จำกัด
ทุนจดทะเบียน : 10,000,000 บาท
หุ้นที่จำหน่าย : 1,000,000 หน่วย
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ : 10 บาท
ลักษณะประกอบธุรกิจ : บริษัทจัดการกองทรัสต์
บจ.ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ : ถือหุ้นร้อยละ 99.99
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 2922/198 ชั้น 10 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2308-2022
โทรสาร : 0-2308-2033

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีซอร์ท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
ทุนจดทะเบียน : 1,757,950,000 บาท
หุ้นที่จำหน่าย : หุ้นสามัญ 17,579,500 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ : 100 บาท
ลักษณะประกอบธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
บจ.ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ : ถือหุ้นร้อยละ 15.99
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 2922/200 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ : 0-2308-2020
โทรสาร : 0-2308-2990

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ บางกอก
ทุนจดทะเบียน : 1,000,000,000 บาท
หน่วยลงทุนที่จำหน่าย : หน่วยลงทุน 100,000,000 หน่วย
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หน่วยละ : 10 บาท
ลักษณะประกอบธุรกิจ : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
บจ.ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ : ถือหน่วยลงทุนร้อยละ 33.3
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2659-8888
โทรสาร : 0-2659-8869

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โรงแรมศรีพันวา
ทุนจดทะเบียน : 3,097,722,025.60 บาท
หน่วยลงทุนที่จำหน่าย : หน่วยลงทุน 279,064,000 หน่วย
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หน่วยละ : 11.1004 บาท
ลักษณะประกอบธุรกิจ : กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
บจ.ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ : ถือหน่วยทรัสต์ ร้อยละ 19.49
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 2922/198 ชั้น 10 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2308-2022
โทรสาร : 0-2308-2033
เว็บไซต์ : www.cireit.com

นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2099-9999
โทรสาร : 0-2009-9991

ผู้สอบบัญชี
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
โดย นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ทะเบียนเลขที่ 6797 หรือ
นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ทะเบียนเลขที่ 4301 หรือ
นางสาวนิสากร ทรงมณี ทะเบียนเลขที่ 5035 หรือ
นายนันทวัฒน์ สำรวญหันต์ ทะเบียนเลขที่ 7731
เลขที่ 11/1 อาคารเอไอเอ สาทรทาวเวอร์ ชั้น 22-27 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0-2034-0000
โทรสาร : 0-2034-0100