โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกพร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2560

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ร้อยละ)
1. นายสงกรานต์ อิสสระ 232,321,848 29.38
2. บริษัท ซี.ไอ.พร็อพเพอตี้ จำกัด 86,714,760 10.96
3. น.ส.กรัชเพชร อิสสระ 29,163,750 3.69
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 25,771,170 3.26
5. นายทวีฉัตร จุฬางกูร 23,000,000 2.91
6. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ 18,000,000 2.28
7. นายดิฐวัฒน์ อิสสระ 17,408,404 2.20
8. นายอดิศักดิ์ อัศวโกวิท 12,391,750 1.57
9. นายสาธิต สร้างเกียรติ 11,013,450 1.39
10. นายวัลลภ สร้างเกียรติ 9,147,600 1.16