โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกพร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 11 มีนาคม 2564

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ทุนจดทะเบียน
ชำระแล้ว (ร้อยละ)
1. นาย สงกรานต์ อิสสระ 313,634,494 29.41
2. นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร 250,533,900 23.49
3. บริษัท ซี.ไอ.พร็อพเพอตี้ จำกัด 101,104,105 9.48
4. น.ส. กรัชเพชร อิสสระ 40,857,690 3.83
5. บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) 22,167,700 2.08
6. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) 21,126,760 1.98
7. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 21,126,760 1.98
8. นาย ดิฐวัฒน์ อิสสระ 19,584,454 1.84
9. นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร 17,010,000 1.59
10. นาย สาธิต สร้างเกียรติ 15,180,531 1.42