โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกพร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ทุนจดทะเบียน
ชำระแล้ว (ร้อยละ)
1. นาย สงกรานต์ อิสสระ 313,634,494 29.41
2. นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร 244,444,200 22.92
3. บริษัท ซี.ไอ.พร็อพเพอตี้ จำกัด 97,714,905 9.16
4. น.ส. กรัชเพชร อิสสระ 41,601,006 3.90
5. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) 21,126,760 1.98
6. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 21,126,760 1.98
7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 20,543,153 1.93
8. นาย ดิฐวัฒน์ อิสสระ 19,584,454 1.84
9. นาย สาธิต สร้างเกียรติ 14,180,531 1.33
10. นาย วัลลภ สร้างเกียรติ 10,291,050 0.96