โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกพร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ทุนจดทะเบียน
ชำระแล้ว (ร้อยละ)
1. นายสงกรานต์ อิสสระ 313,634,494 29.41
2. นายทวีฉัตร จุฬางกูร 247,855,400 23.24
3. บริษัท ซี.ไอ.พร็อพเพอตี้ จำกัด 101,104,105 9.48
4. น.ส.กรัชเพชร อิสสระ 32,809,218 3.08
5. บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด(มหาชน) 24,650,000 2.31
6. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) 21,126,760 1.98
7. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 21,126,760 1.98
8. นายดิฐวัฒน์ อิสสระ 19,584,454 1.84
9. นายสาธิต สร้างเกียรติ 15,180,531 1.42
10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 12,877,718 1.21