โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกพร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2561

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ทุนจดทะเบียน
ชำระแล้ว (ร้อยละ)
1. นายสงกรานต์ อิสสระ 261,362,079 29.38
2. นายทวีฉัตร จุฬางกูร 153,803,100 17.29
3. บริษัท ซี.ไอ.พร็อพเพอตี้ จำกัด 97,554,105 10.96
4. น.ส.กรัชเพชร อิสสระ 32,809,218 3.69
5. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ 21,000,000 2.36
6. นายดิฐวัฒน์ อิสสระ 19,584,454 2.20
7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 15,379,375 1.73
8. นายสาธิต สร้างเกียรติ 15,180,531 1.71
9. นายอดิศักดิ์ อัศวโกวิท 14,745,718 1.66
10. นายวัลลภ สร้างเกียรติ 10,291,050 1.16