โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกพร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ร้ายละ)
1. นายสงกรานต์ อิสสระ 232,321,848 29.375
2. บริษัท ซี.ไอ.พร็อพเพอตี้ จำกัด 86,714,760 10.964
3. นางสาวกรัชเพชร อิสสระ 29,163,750 3.688
4. นายทวีฉัตร จุฬางกูร 20,300,000 2.567
5. นายดิฐวัฒน์ อิสสระ 17,408,404 2.201
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 17,285,850 2.186
7. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ 16,200,000 2.048
8. บริษัท ชาญอิสสระดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 11,256,000 1.423
9. นายสาธิต สร้างเกียรติ 11,013,450 1.393
10. นายนัทธิ สุรเมธากุล 9,700,000 1.226
11. อื่น ๆ  340,635,536 42.929
รวม 791,999,598 100.00