โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกพร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ทุนจดทะเบียน
ชำระแล้ว (ร้อยละ)
1. นายสงกรานต์ อิสสระ 261,362,079 29.38
2. นายทวีฉัตร จุฬางกูร 201,048,800 22.60
3. บริษัท ซี.ไอ.พร็อพเพอตี้ จำกัด 97,554,105 10.96
4. น.ส.กรัชเพชร อิสสระ 32,809,218 3.69
5. นายดิฐวัฒน์ อิสสระ 19,584,454 2.20
6. นายสาธิต สร้างเกียรติ 15,180,531 1.71
7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 12,771,793 1.44
8. นายวัลลภ สร้างเกียรติ 10,291,050 1.16
9. นายอดิศักดิ์ อัศวโกวิท 10,040,718 1.13
10. นายเอกชัย สัตบงกช 8,900,000 1.00