เครื่องคำนวณการลงทุน

ปรับปรุงเมื่อ: 21 มิถุนายน 2564 11:15

ตัวย่อหุ้น: CI สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 1.02 ปริมาณซื้อขาย: 766,000
เปลี่ยนแปลง: -0.01 % เปลี่ยนแปลง: -0.97
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 1.02 / 2,800 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 1.03 / 69,500
วันก่อนหน้า: 1.03 ราคาเปิด: 1.03
ช่วงห่างจำนวนวัน: 1.01 - 1.03 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 0.63 - 1.16

วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น หุ้น
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน
มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน
มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %