ประวัติบริษัท

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เริ่มต้นมาเป็นเวลาเกือบสามสิบปีแล้ว นับเนื่องโครงการต่าง ๆ ตั้งแต่อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 และ 2 ตามด้วยโครงการอื่น ๆ อีกหลายโครงการทั้งการเข้าร่วมกับพันธมิตรและโครงการของบริษัทเองซึ่งความสำเร็จของทุกโครงการ รวมทั้งการฟันฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจจนรอดพ้น สามารถนำบริษัทฯ เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ จนกระทั่งก้าวขึ้นเป็นบริษัทมหาชน และเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ บริษัทหนึ่งของประเทศ

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2532 โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 20 ล้านบาท ในเดือนมิถุนายน 2545 บริษัทได้แปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชน และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 16 ธันวาคม 2545 ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชำระแล้ว 600 ล้านบาท

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีนโยบายเด่นชัด ในการนำเสนอแต่โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า โดยการสร้างเสริมเติมคุณภาพและมูลค่าให้กับที่ดินแต่ละผืนนั้น เกิดขึ้นจากปัจจัยหลายประการ อาทิเช่น วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ความพิถีพิถันเอาใจใส่ทุกขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบถึงการก่อสร้าง ความซื่อตรงต่ออุดมการณ์ของบริษัทต่อลูกค้า และปัจจัยที่สำคัญที่สุด คือทีมงานที่ทุ่มเทซึ่งมีประสบการณ์ มีความรู้ และความสามารถ