ประวัติบริษัท

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เริ่มต้นมาเป็นเวลาสามสิบปีแล้ว นับเนื่องโครงการต่างๆ ตั้งแต่อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 และ 2 ตามด้วยโครงการอื่นๆ อีกหลายโครงการทั้งการเข้าร่วมกับพันธมิตรและโครงการของบริษัทเอง ซึ่งความสำเร็จของทุกโครงการ รวมทั้งการฟันฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจจนรอดพ้น สามารถนำบริษัทฯ เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ จนกระทั่งก้าวขึ้นเป็นบริษัทมหาชน และเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ บริษัทหนึ่งของประเทศ

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2532 โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 20 ล้านบาท ในเดือนมิถุนายน 2545 บริษัทได้แปรสภาพจากบริษัทจำกัด เป็นบริษัทมหาชน และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 16 ธันวาคม 2545 ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,485,317,667 บาท และทุนเรียกชำระแล้ว 1,066,509,514 บาท

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีนโยบายเด่นชัด ในการนำเสนอแต่โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า โดยการสร้างเสริมเติมคุณภาพและมูลค่าให้กับที่ดินแต่ละผืนนั้น เกิดขึ้นจากปัจจัยหลายประการ อาทิเช่น วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ความพิถีพิถันเอาใจใส่ทุกขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบถึงการก่อสร้าง ความซื่อตรงต่ออุดมการณ์ของบริษัทต่อลูกค้า และปัจจัยที่สำคัญที่สุด คือทีมงานที่ทุ่มเทซึ่งมีประสบการณ์ มีความรู้และความสามารถ