นายวิทิต รัชชตาตะนันท์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) 1,842,720 หุ้น (0.233)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ โรงเรียนปัญญาประทีป อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
  ที่ปรึกษา โรงเรียนทอสี
2545 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
2547 ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการกระจายรายได้
2542 - 2546 ผู้ช่วยเลขาธิการฯ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2544 - 2545 ผู้อำนวยการ สำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
  ผู้อำนวยการ สำนักสังคมมหภาค
2540 - 2546 กรรมการ สถาบันไทย-เยอรมัน กระทรวงอุตสาหกรรม
2543 - 2547 กรรมการบริหาร องค์การสุรา กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
2539 - 2542 ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาล และเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทาง เศรษฐกิจ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช)
2536 - 2539 ผู้อำนวยการ กองประสานความร่วมมือภาครัฐบาลและเอกชน สศช