นายวรสิทธิ อิสสระ

กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) 4,540,364 หุ้น (0.574)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

ประวัติการทำงาน

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
  กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิสสระ จุนฟา จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีพันวา แมเนจเม้นท์ จำกัด
2548 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ / ผู้พัฒนาโครงการ บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำกัด
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ร่วมอิสสระ ดีเวล็อปเม้นท์ จำกัด
2548 อบรมในการเป็นผู้บริหาร Villa Feltrinelli, Italy
2544 - 2545 ร่วมก่อตั้งสถานที่ฝึกงานจัดการ ให้แนวคิดการ ปฏิบัติงานต่าง ๆ ฝึกหัดงานครัว และบริการ ผู้ประสานงานกิจกรรมเฉพาะด้านอาหาร Hotel School
แคชเชียร์ ลูกค้าสัมพันธ์ ดูแลการจองห้องพักและที่ เกี่ยวข้อง และส่งเสริมกิจกรรมของสถานบันเทิง โรงแรม Lush lounge and nightclub Bainesvelle Florida
2543 สจ๊วต แคชเชียร์ และเจ้าหน้าที่รับรอง Baan Thai restaurant, Gainesvelle, Florida
2539 เจ้าหน้าที่ฝึกหัดฝ่าย Public Relation Ramada Hotel, Bangkok Thailand