นางธีราภรณ์ ศรีเจริญวงศ์

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองกรรมการผู้จัดการ

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) 33,000 หุ้น (0.004)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองกรรมการผู้จัดการ และรักษาการ ผู้ช่วยการรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาและบริหารโครงการ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
2549 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการบริษัท ซี.ไอ.เอ็น.เอสเตท จำกัด
2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ร่วมอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด
  กรรมการ บริษัท อิสสระ จุนฟา จำกัด
2545 - 2557กรรมการ และผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
2533 - 2545 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการ บริษัท ซี.ไอ.เอ็ม.ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด
2531 - 2533 เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)