นางศรีวรา อิสสระ

ประธานกรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) -ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

ประวัติการทำงาน

2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
2531 - ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหาร บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำกัด
ผู้จัดการ มูลนิธิปิ่มสาย
นักเขียน นักแปล
ผู้จัดปฏิบัติธรรม
2527 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา และผู้จัดการ บริษัท แจ๊คแอนด์จิลล์ จำกัด
2529 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท จินดารักษ์ จำกัด
2526 - 2529 Assistant Vice President ธนาคารซิตี้แบงค์
2521 - 2526 Senior Oil Economist บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย