นายสงกรานต์ อิสสระ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ / คณะประธานธรรมการบริหารความเสี่ยง

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) 232,321,848 หุ้น (29.375)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ชาญอิสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี.ไอ. พร๊อพเพอตี้ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชะอำร่วมทุน จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นารายณ์ร่วมพิพัฒน์ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีซอร์ท ดีเวลลอปเม้นป์ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส.ซี.ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี.ไอ.อินเตอร์เนชั่นแนลลิสซิ่ง จำกัด
2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฉลองกรุงการเกษตร จำกัด
2545 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเด้นซ์ จำกัด
กรรมการ บริษัท ซี.ไอ.เอช ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
2546 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ชาญอิสระ วิภาพล จำกัด
2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ซี.ไอ.เอ็น.เอสเตท จำกัด
2554 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท ร่วมอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฮิดะ กริล จำกัด
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อิสสระ จุนฟา จำกัด