นายประเวศวุฒิ ไรวา

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) -ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินนดิเคท จำกัน (มหาชน)
กรรมการ บริษัท เอส แอนด์ พี โกลเบิล จำกัด
กรรมการ บริษัท ฟู้ดเฮ้าส์ เคเทอริ่ง เซอร์วิส จำกัด
กรรมการ S&P Restaurants Limited (England)
กรรมการ Patara (Geneva) SA (Switzerland)
กรรมการ Patara Fine thai Cuisine PTE Ltd. SK Catering PTE Ltd. (Singapore)
กรรมการ Patara Restaurant Vienna Gmbh.(Austria)
กรรมการ Bangkok Jam SDB BHD (Malaysia)
กรรมการ Patara International Restaurant Management (Beijing) Co.,Ltd.(China)
2536 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ชาญอิสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
2536 - 2548 กรรมการบริหาร บริษัท เอส อาร์เอสเตน จำกัด
กรรมการบริหาร บริษัทเอส แอนด์พี ชิดิเคท จำดัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอชดี ดิสทริบิเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสแอนด์ พีซินดิเลค จำกัด มหาชน)
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
2535 กรรมการ สมาคมค้าผลิตภัณฑ์ข้าวสาลี
2534 - 2536 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เอสแอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด
2533 วิทยากรกิตติมศักดิ์ Mini M.B.A. Programme, Kasetsart University
2516 ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน S.R. Tapioca International Co., Ltd.

รางวัลที่ได้รับ