นายพินิจ พัวพันธ์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) 1,188,000 หุ้น (0.150)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

ประวัติการทำงาน

22 ธ.ค. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)
8 มิ.ย. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
มี.ค. 2558 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอิสระ บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว (มหาชน) (สปป.ลาว)
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มะลิกรุ๊ป 2012 จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เวลา ชะอำ เรสซิเดนเซส จำกัด
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม โซลาริส จำกัด
2551 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
2551 - 2557 กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
2550 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
2545 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด