นายพิสุทธิ์ เดชะไกศยะ

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) 7,260 หุ้น (0.001)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

ประวัติการทำงาน

2533 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด
2554 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักกฎหมายสากล ลาวพรีเมียร์ จำกัด
  กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักกฎหมายสากล เมียนมาร์พรีเมียร์ จำกัด
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมาย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ก.ค. 2552 - ธ.ค. 2552 ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เม.ย. 2552 - ก.ค. 2552 อนุกรรมการ การประเมินผลการพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
อนุกรรมการ กำหนดแนวทางการจัดตั้งศูนย์ประสานการบริการนักลงทุนภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี
ก.ค. 2551 - มิ.ย. 2553 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พ.ย. 2551 - ก.พ. 2552 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม
ก.ค. 2551 - ม.ค. 2552 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สำนักงานส่งเสิรมอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
2527 - 2533 ทนายความอาวุโส บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม๊กแค็นซี่ จำกัด กรุงเทพมหานคร