นายนิติ โอสถานุเคราะห์

กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) 1,940,400 หุ้น (0.245)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

ประวัติการทำงาน

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
2551 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร บริษัท พิชัยสวัสดิ์ จำกัด
2543 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร บริษัท บางกอกรินเวสท์ จำกัด
2535 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอสถสภา จำกัด
2533 วิทยากรกิตติมศักดิ์ Mini M.B.A. Programme, Kasetsart University
2516 ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน S.R. Tapioca International Co., Ltd.