นางลินดา ประเสริฐสม

กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) 52,140 หุ้น (0.007)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

ประวัติการทำงาน

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ / ผู้จัดการบัญชีและการเงิน บริษัท ซี.ไอ.เอ็น.เอสเตท จำกัด
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
2532 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาทางการเงินและการบัญชี บริษัท ซี.ไอ.พร็อพเพอตี้ จำกัด